Schroder Hypotheek Advies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schröder Hypotheek Advies 

E-mail: info@schroderhypotheekadvies.nl 
Website: www.schroderhypotheekadvies.nl 

 
 

Definities 

 1. Schröder Hypotheek Advies: Schröder Hypotheek Advies, gevestigd te Alphen aan den Rijn onder KvK nr. 84125888. 
 2. Klant: degene met wie Schröder Hypotheek Advies een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: Schröder Hypotheek Advies en klant samen. 
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Schröder Hypotheek Advies. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Schröder Hypotheek Advies hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Schröder Hypotheek Advies hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Schröder Hypotheek Advies te allen tijde wijzigen.  
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Schröder Hypotheek Advies een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 4. Schröder Hypotheek Advies is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.  
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Schröder Hypotheek Advies de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 7. Schröder Hypotheek Advies heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.  
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Schröder Hypotheek Advies prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Schröder Hypotheek Advies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Schröder Hypotheek Advies mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.  
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering  te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Schröder Hypotheek Advies de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.  
 4. Schröder Hypotheek Advies behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Schröder Hypotheek Advies gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Schröder Hypotheek Advies.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Schröder Hypotheek Advies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Schröder Hypotheek Advies op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Schröder Hypotheek Advies, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Schröder Hypotheek Advies te betalen.  

 
Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 
 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Schröder Hypotheek Advies te verrekenen met een vordering op Schröder Hypotheek Advies.  

 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
 • zaken van Schröder Hypotheek Advies die bij de klant aanwezig zijn 
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Schröder Hypotheek Advies de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Garantie 

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Schröder Hypotheek Advies enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Schröder Hypotheek Advies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 1. Schröder Hypotheek Advies heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Schröder Hypotheek Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 1. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Schröder Hypotheek Advies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant  

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Schröder Hypotheek Advies. 
 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
 1. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Schröder Hypotheek Advies de betreffende bescheiden.  
 1. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Schröder Hypotheek Advies redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Schröder Hypotheek Advies ontvangt geheim. 
 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Schröder Hypotheek Advies waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Schröder Hypotheek Advies schade kan berokkenen. 
 1. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.  
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant 
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht  
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 1. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.  
 1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Schröder Hypotheek Advies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

 

De klant vrijwaart Schröder Hypotheek Advies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Schröder Hypotheek Advies geleverde producten en/of diensten.  

 

Klachten 

 1. De klant dient een door Schröder Hypotheek Advies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Schröder Hypotheek Advies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
 1. Consumenten dienen Schröder Hypotheek Advies uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Schröder Hypotheek Advies in staat is hierop adequaat te reageren.  
 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 1. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Schröder Hypotheek Advies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 1. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Schröder Hypotheek Advies, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Schröder Hypotheek Advies en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. 
 1. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij KIFID.  

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Schröder Hypotheek Advies. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Schröder Hypotheek Advies ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 

Als Schröder Hypotheek Advies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Schröder Hypotheek Advies verschuldigd zijn.  

 

AansprakelijkheidSchröder Hypotheek Advies 

 1. Schröder Hypotheek Advies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 1. Indien Schröder Hypotheek Advies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 1. Schröder Hypotheek Advies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 1. Indien Schröder Hypotheek Advies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Schröder Hypotheek Advies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Schröder Hypotheek Advies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  
 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Schröder Hypotheek Advies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Schröder Hypotheek Advies in verzuim is.  
 1. Schröder Hypotheek Advies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Schröder Hypotheek Advies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Schröder Hypotheek Advies in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Schröder Hypotheek Advies kan worden toegerekend in een van de wil van Schröder Hypotheek Advies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Schröder Hypotheek Advies kan worden verlangd.  
 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Schröder Hypotheek Advies 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Schröder Hypotheek Advies er weer aan kan voldoen.  
 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 1. Schröder Hypotheek Advies is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst  

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 1. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.  

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Schröder Hypotheek Advies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 1. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Schröder Hypotheek Advies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 1. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Schröder Hypotheek Advies.  
 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Schröder Hypotheek Advies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schröder Hypotheek Advies is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 
Opgesteld op .